Privacycharter

Waarom een Charter ter bescherming van uw persoonsgegeven?

Uw privéleven is een prioriteit voor Moaistone (hierna aangeduid door « Moaistone » of « Wij »). In dat opzicht verbinden Wij ons ertoe de persoonsgegevens van onze klanten, niet-klanten en online-gebruikers (hierna aangeduid door “U” ) te respecteren, deze te behandelen met de grootste zorg en het hoogste beschermingsniveau te garanderen in overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna “AVG”) en alle andere wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn.

Het doel van dit Privacycharter is het beantwoorden van de volgende vragen:

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond?
3. Welke persoonlijke gegevens verwerken Wij?
4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
5. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
6. Welke rechten hebt u in verband met uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen?
7. Worden uw persoonsgegevens naar het buitenland overgedragen?
8. Wenst u met ons contact op te nemen over dit Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens of een klacht in te dienen bij een overheidsdienst die instaat voor gegevensbescherming?
9. Hoe weet u of dit Charter ter gegevensbescherming werd gewijzigd?
10. Lexicon betreffende de belangrijkste termen die in dit Charter worden gebruikt

Laatste gewijzigde datum: januari 2020

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens? >

De verwerkingsverantwoordelijke van Uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacycharter, is BVBA Laurent, Résidence la Prairie 17 in 7011 Ghlin, KBO 0401.185.664 (hierna « Wij » of « Moaistone » genaamd).

Als verwerkingsverantwoordelijke van Uw persoonsgegevens (zie de definitie in het lexicon hieronder), moeten wij verschillende verplichtingen naleven zoals: Uw rechten waarborgen, u informeren over veiligheidsinbreuken, een register opstellen, enz.

Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens kunt U per e-mail sturen naar: info@moaistone.com

Waarom verwerken Wij Uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond?

Wij verwerken persoonsgegevens over U om verschillende redenen, in overeenstemming met een van de juridische gronden bepaald door de AVG (bijvoorbeeld de naleving van een wettelijke verplichting waaraan Wij zijn onderworpen of de uitvoering van een met U gesloten contract).

In de onderstaande tabel staan de doeleinden waarvoor Moaistone Uw persoonsgegevens gebruikt en de bijbehorende rechtsgrondslagen.

Doeleinde van het verzamelen en verwerken van Uw persoonsgegevens

Juridische basis voor het verwerken van Uw persoonsgegevens

Het beheer van de precontractuele relaties met potentiële klanten
Wij verwerken Uw persoonsgegevens om te reageren op verzoeken op voorafgaande informatie en/of vragen die U ons stuurt (meer bepaald via e-mail)

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van potentiële klanten te verwerken zodra ze ons in staat stellen te reageren op hun verzoeken en/ of vragen (zie Artikel 6.1.f van de AVG). Het kan ook om verwerking gaan die vereist wordt door precontractuele maatregelen (Artikel 6.1.b van de AVG).

Marketing ten opzichte van onze Klanten en niet-klanten, zijnde:
- het versturen van nieuwsbrieven (newsletters) en promotionele aanbiedingen;
- het versturen van nieuwsbrieven (newsletters), promotionele aanbiedingen en andere gepersonaliseerde berichten (vooral wanneer U onze website bezoekt) op maat van uw profiel;
- het versturen van verzoeken om deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonlijke gegevens van onzeKklanten (meer bepaald de gegevens die bij de verkoop van een product werden verkregen) om hen te informeren over de producten en de promoties die beschikbaar zijn op de website.

In toepassing van artikel XII.13 van het Wetboek van economisch recht, verwerken Wij, na voorafgaande toestemming van de ontvanger , de persoonsgegevens met betrekking tot de elektronische gegevens van niet-klanten om hen te informeren over de producten en de promoties die beschikbaar zijn op de website.
Om U een zo goed mogelijke ervaring aan te bieden kan Moaistone Uw e-mails, surfervaring en andere berichten personaliseren ,op voorwaarde dat U op voorhand Uw uitdrukkelijke toestemming geeft (Artikel 6.1.a van de AVG). Hiervoor zullen Uw bestellingen en/of Uw interacties met Moaistone worden onderzocht.

Het beheer van de Klanten en hun bestellingen

Wij verwerken persoonsgegevens om handelingen uit te voeren op het gebied van klantenbeheer, en meer bepaald: de contracten; de bestellingen; de leveringen; de facturen; de boekhouding en in het bijzonder het beheer van klantenaccounts.

De uitvoering van een met u gesloten contract (Artikel 6.1.b van de AVG).

Het beheer van de mening van mensen over producten, diensten of inhoud

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot de mening over onze Producten om de sterke en zwakke punten van de producten die Wij aanbieden te identificeren (Artikel 6.1.f van de AVG).

Klachtenbeheer

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens met het oog op de verdediging van onze belangen, in het bijzonder maar niet uitsluitend in het kader van een geschil of juridische actie (Artikel 6.1.f van de AVG). De uitvoering van het met U afgesloten contract is ook de basis voor de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd. (Artikel 6.1.b van de AVG).

Statistieken
Onder “statistische doeleinden” verstaat men elke bewerking waarbij persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt die nuttig zijn voor statistische enquêtes of de productie van statistische resultaten. deze statistische resultaten kunnen bovendien ook voor verschillende doeleinden worden gebruikt, met name om onze verblijven en programma’s te verbeteren. De statistische resultaten impliceren dat het resultaat van de verwerking voor statistische doeleinden geen enkele identificatie toelaat van de personen van wie de informatie werd gebruikt

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van onze Klanten te verwerken om de aangeboden diensten te verbeteren en een beter begrip te krijgen van de doelgroepen (Artikel 6.1.f van de AVG).

Welke persoonlijke gegevens verwerken Wij?

Hieronder vindt U de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken, op basis van hun doeleinden en de (data)verzamelingsmethoden (inlichtingen die rechtstreeks door U worden verstrekt, gegevens die met Uw toestemming worden verzameld of die door onze computersystemen worden verzameld).

Doel van de gegevensverzameling

Verzamelde persoonsgegevens

Wijzen waarop de gegevens worden verzameld

Het beheer van de precontractuele relaties met potentiële klanten, en het beheer van de mening over producten, diensten of inhoud

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, vennootschap, telefoonnummer, bestelnummer, enz.)
 • Vrije velden en plaats voor opmerkingen

Voor dit doel worden de gegevens rechtstreeks bij U verkregen.

Marketing ten opzichte van onze Klanten en niet-klanten

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingslog, enz.)

Voor dit doel worden de gegevens rechtstreeks van U verkregen of op onrechtstreekse wijze via een derde partij aan wie U Uw toestemming heeft gegeven om Uw gegevens aan Moaistone door te geven.

Klantrelatie en orderbeheer

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, taal, geslacht)
 • Gegevens over de betalingswijzen (identiteit en bankgegevens, bankkaartnummer, vervaldatum van de bankkaart, verificatiecode – deze laatste mag niet bewaard worden )
 • Gegevens met betrekking tot de transactie (het nummer van de transactie, de gegevens over de aankoop van een product, enz.)
 • Gegevens met betrekking tot het bewaken van de commerciële relatie (gekocht product, hoeveelheid, bedrag, regelmaat, leveringsadres, historiek van de aankopen en de leveringen van diensten, de correspondentie met de klant en de klantendienst, de gedachtewisselingen en de opmerkingen van klanten, personen die instaan voor de relaties met de klant, enz.)
 • Gegevens over de betaling van de facturen (betalingswijzen, korting verleend, ontvangde facturen, betaalde en onbetaalde facturen, enz.)

Voor dit doel worden de gegevens rechtstreeks bij U verkregen.

Klachtenbeheer

 • Alle gegevens die van de verschillende doeleinden afkomstig zijn
 • Gegevens met betrekking tot overtredingen, veroordelingen of veiligheidsmaatregelen, in het bijzonder: aanvechtbare feiten; informatie, documenten en stukken verzameld om feiten die mogelijk kunnen verweten worden, te bewijzen; kenmerken van het geschil; datum, aard, motieven, bedragen en eventuele afbetalingsplannen van de veroordelingen; commentaren betreffende de beschrijving en de opvolging van de procedure

Voor dit doel worden de gegevens rechtstreeks bij U verkregen.

Statistieken

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Gegevens over de betalingswijzen (identiteit en bankgegevens, bankkaartnummer, vervaldatum van de bankkaart, verificatiecode – deze laatste mag niet worden bewaard)
 • Gegevens met betrekking tot de transactie (het nummer van de transactie, de gegevens over de aankoop van een product, enz.)
 • Gegevens over de opvolging van de commerciële relatie (gekocht product, hoeveelheid, bedrag, regelmaat, leveringsadres, historiek van de aankopen en de leveringen van diensten, de correspondentie met de klant en de klantendienst, de gedachtewisselingen en de opmerkingen van klanten, personen die instaan voor de relaties met de klant, enz.)
 • Gegevens over de betaling van de facturen (betalingswijzen, korting verleend, ontvangen facturen, betaalde en onbetaalde facturen, enz.)

Voor dit doel worden de gegevens rechtstreeks bij U verkregen.

Met wie delen Wij Uw persoonsgegevens?

Het delen van Uw persoonsgegevens met onderaannemers
Om de gebruiksdoelstellingen van de gegevens beschreven in punt 2 en 3 te bereiken, kan Moaistone bepaalde verwerkingstaken aan “onderaannemers” toevertrouwen.

Het delen van Uw persoonsgegevens met de publieke overheid, in reactie op wettelijke verzoeken, onder meer om aan de nationale veiligheids- en nationale wetten te voldoen ( bijvoorbeeld, de fiscus, enz.).
Het delen van Uw persoonsgegevens met sommige derde partijen, met inbegrip van leveranciers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, zoals vervoerders (voor zover nodig voor de uitvoering van het contract) of incassobureaus, in het kader van klachtenbeheer (en met inachtneming van het legitieme belang van Moaistone).Hoelang bewaren Wij Uw persoonsgegevens?Moaistone heeft nauwkeurige regels wat betreft de opslagduur van Uw persoonsgegevens. Deze periode verschilt naargelang de verschillende doelstellingen en moet rekening houden met eventuele wettelijke verplichtingen in verband met het bewaren van Uw gegevens.Hieronder vindt U de lijst met doelstellingen evenals de bewaartermijnen:Welke rechten hebt U in verband met Uw persoonsgegevens en hoe kunt U die uitoefenen? Wij wensen U op de meest nauwkeurige manier te informeren over de rechten waarover U beschikt in verband met uw persoonsgegevens. Wij wensen ook dat U die op de meest eenvoudige manier kunt uitoefenen. U kunt Uw rechten ook doen gelden met of tegen Moaistone.Hieronder vindt U een samenvatting van Uw rechten.
Om Uw recht op toegang uit te oefenen, neem contact met ons via e-mail naar info@moaistone.com of per post naar Moaistone - Ets. Laurent, route de Wallonie 138, in 7331 Baudour. Gelieve het onderwerp van het verzoek aan te geven en alle relevante informatie mee te geven (met inbegrip van Uw contactgegevens), en een kopie van de achterzijde van Uw identiteitskaart te sturen. Tenzij anders aangegeven, ontvangt U een antwoord op Uw verzoek in elektrisch vorm binnen één (1) maand na de ontvangst van het verzoek, twee (2) maanden in het geval van een verzoek dat grondig onderzoek vereist of in het geval dat wij te veel verzoeken ontvangen.
Als Uw verzoek onnauwkeurig is of als het onvolledig is om de gevraagde operaties uit te voeren, zullen wij u vragen om deze zo snel mogelijk naar ons te sturen.

 • Het recht op toegang

U kunt toegang krijgen tot de volgende informatie over:

 • De categorieën van persoonsgegevens die Wij over U verzamelen en verwerken,
 • De redenen waarom Wij deze verwerken ,
 • De categorieën van personen aan wie Uw persoonsgegevens werden of zullen worden meegedeeld en in het bijzonder de personen die zich buiten Europa bevinden,
 • De bewaartermijn van de persoonsgegevens in onze systemen,
 • Uw recht om ons te verzoeken om Uw persoonsgegevens te verbeteren , te wissen of ons gebruik daarvan te beperken en het recht dat U hebt om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik daarvan,
 • Uw recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit,
 • De informatie over de bron daarvan wanneer Wij Uw persoonsgegevens niet rechtstreeks bij U hebben verzameld,
 • De manier waarop Uw persoonsgegevens worden beschermd wanneer die worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie.
 • Het recht op verbetering

U kunt ons vragen om Uw persoonsgegevens te verbeteren en/of bij te werken.

 • Het recht om te worden gewist

U kunt ook op elk moment contact met ons opnemen om ons te verzoeken om Uw persoonsgegevens te wissen die wij over U verwerken, als U van oordeel bent dat U zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer vereist voor de redenen waarvoor die werden verzameld of op een andere manier verwerkt;
 • U hebt Uw instemming ingetrokken waarop een verwerking van Uw persoonsgegevens door Moaistone is gebaseerd;
 • Omwille van een persoonlijke reden bent U van oordeel dat een van de gehanteerde verwerkingen inbreuk pleegt op Uw privéleven en U buitensporige schade berokkent;
 • U wenst niet langer commerciële berichten van ons te ontvangen;
 • Uw persoonsgegevens worden niet in overeenstemming met AVG en de Belgische wet verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen te worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voorzien is door het recht van de Europese Unie of de nationale wetgeving waaraan Moaistone is onderworpen.

Het is mogelijk dat Wij niet gunstig kunnen reageren aan Uw verzoek in verband met het recht om vergeten te worden. Er dient immers rekening mee te worden gehouden dit deze recht niet absoluut is. Wij dienen het ook in evenwicht te brengen met andere rechten of belangrijke waarden zoals vrije meningsuiting, naleving van een wettelijke verplichting waaraan Wij worden onderworpen of gewichtige redenen van algemeen belang.

 • Het recht om bezwaar aan te tekenen

U kunt bezwaar aantekenen tegen het gebruik van Uw persoonsgegevens voor het versturen van commerciële doeleinden en in het bijzonder voor reclameacties.U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door ons als U (om een voor U specifieke reden) van mening bent dat een van de gehanteerde verwerkigen inbreuk pleegt op Uw privéleven en U buitensporige schade berokkent. U kunt in ieder geval niet voorkomen dat Wij Uw persoonsgegevens verwerken:

 • Als de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van Uw contract;
 • Als de verwerking door de wet of een regelgeving werd opgelegd;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om rechten in juridische procedures vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Niettemin is het mogelijk dat Wij geen gevolg kunnen geven aan Uw verzoek. Uiteraard is het zo dat Wij U in dergelijke gevallen een zo duidelijk mogelijk antwoord zullen geven.

 • Het recht op overdraagbaarheid

Dat recht geeft u de mogelijkheid om zelf op een meer eenvoudige en precieze manier uw persoonsgegevens te beheren:

 • Uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt voor eigen gebruik op te vragen en die, bijvoorbeeld, te bewaren op een eigen toestel of Cloud.
 • Uw persoonsgegevens van bij ons over te dragen naar een andere vennootschap, hetzij door u, hetzij rechtstreeks door ons, op voorwaarde dat die overdracht “technisch mogelijk” is.

Dat recht betreft zowel de gegevens die U actief en bewust hebt aangegeven als de gegevens die U levert (bijv. Persoonlijke identificatiegegevens) en informatie die Wij verzamelen.
Daarentegen is het zo dat het persoonsgegeven die afgeleid, berekend en opgemaakt worden uit gegevens die U hebt geleverd, worden uitgesloten van het recht op overdraagbaarheid.U moet er rekening mee houden dat Wij het recht hebben om Uw verzoek tot overdraagbaarheid te weigeren. Dit recht is inderdaad alleen van toepassing op persoonlijke gegevens op basis van Uw toestemming of de uitvoering van een met gesloten contract (om precies te weten te komen welke persoonsgegeven het voorwerp kunnen uitmaken van het recht op overdraagbaarheid: zie punt hierboven). Evenzo mag dit recht geen inbreuk maken op de rechten van derden, indien de gegevens van deze derden zich bevinden in de gegevens die worden verzonden naar aanleiding van een verzoek tot overdraagbaarheid.

 • Het recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om ons te vragen om Uw gegevens te beperken, dit wil zeggen het markeren van Uw geregistreerde persoonsgegevens , om zo de verwerking daarvan in de toekomst te beperken (bijvoorbeeld een tijdelijke verplaatsing van Uw gegevens naar een ander verwerkingssysteem of een vergrendeling van Uw gegevens waardoor deze niet langer toegankelijk zijn).U kunt dat recht uitoefenen wanneer:

 • De juistheid van de betreffende gegevens in kwestie wordt betwist;
 • Uw persoonsgegevens niet verwerkt worden in overeenstemming AVG en de wet die van toepassing zijn;
 • de gegevens niet langer noodzakelijk zijn om de doelstellingen die eerst bepaald werden te bereiken, maar omwille van juridische redenen nog niet kunnen worden geschrapt (meer bepaald voor de betwisting, de uitoefening of de verdediging van Uw rechten in juridische procedures);
 • Het besluit over Uw bezwaar tegen de verwerking nog lopend is.

In het geval van een beperking van de verwerking, zullen Uw persoonsgegevens niet langer het onderwerp uitmaken van om het even welke verwerking zonder Uw voorafgaande toestemming, uitgezonderd de bewaring daarvan (opslag).Niettemin kunnen persoonsgegevens ook worden verwerkt voor de betwisting, de uitoefening of de verdediging van rechten in juridische procedures dan wel voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of zelfs voor gewichtige redenen van algemeen belang in de Europese Unie of een Lidstaat.In het geval van een beperking van de verwerking van sommige van Uw persoonsgegevens zullen Wij U op de hoogte houden van het moment waarop de maatregel wordt opgeheven.Worden Uw persoonsgegevens naar het buitenland overgedragen? Gegevensoverdracht binnen de Europese Economische RuimteVoor bepaalde verwerkingen, worden sommige gegevens binnen de Europese Economische Ruimte overgedragen (cfr. Punt 4.1).Binnen de Europese Economische Ruimte (Lidstaten van de EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein), dient er mee rekening te worden gehouden dat persoonsgegevens hetzelfde beschermingsniveau genieten.Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten het grondgebied van de EU of de Europese Economische Ruimte.Wenst U met ons contact op te nemen over dit Charter ter bescherming van uw persoonsgegevens of een klacht indienen bij een overheidsdienst die instaat voor gegevensbescherming?Hebt U een vraag of zelfs een voorstel met betrekking tot dit Charter ter bescherming van Uw persoonsgegevens?
Laat het ons weten door contact met ons op te nemen via e-mail naar info@moaistone.com of wel per brief naar Moaistone - Ets. Laurent, route de Wallonie 138, in 7331 Baudour.
Wij kijken uit naar Uw bericht en zullen U graag zo snel mogelijk antwoorden.
Bent U van mening dat Wij Uw persoonsgegevens niet voldoende beschermen?
Als U van oordeel bent dat Moaistone Uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met AVG en de wet die van toepassing is verwerkt, hebt het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit:

 • De overheidsdienst die instaat voor de gegevensbescherming in het Europees land waarin U doorgaans woont, of
 • De Gevensbeschermingsautoriteit in het Europees land waarin U werkt, of
 • De Gevevensbeschermingsautoriteit in het land waar de schending van de AVG is gebeurd.

De contactgegevens van de overheidsdienst die instaat voor de gegevensbescherming in België zijn:Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.beHoe weet U of dit Charter ter gegevensbescherming werd gewijzigd?Dit Charter ter bescherming van Uw persoonsgegevens kan op elk moment worden gewijzigd, in het bijzonder om rekening te houden met eventuele wijzigingen aan de wetgeving of de regelgeving.
Belangrijke wijzigingen worden via onze website of per e-mail, indien mogelijk, ten minste dertig dagen voordat ze van kracht worden, gemeld.Wanneer Wij wijzigingen aan dit Privacycharter aanbrengen, herzien Wij de datum van “de laatste actualisering” bovenaan het document en beschrijven de wijzigingen in de rubriek “Mijn persoonsgegevens en mijn rechten in verband met de verwerking ervan”.
Wij raden U aan regelmatig dit Privacycharter te raadplegen om zo te weten te komen hoe Wij Uw persoonsgegevens beschermen.Lexicon betreffende de belangrijkste termen die in dit Charter worden gebruikt
Lexicon van de andere termen die in dit Charter worden gebruikt:

Doelstelling van de verwerking

Bewaartermijn

Het beheer van de precontractuele relaties met potentiële klanten

De bewaartermijn bedraagt XX jaar vanaf de laatste actie/reactie van de betrokken persoon.

Marketing

De bewaartermijn bedraagt XX jaar vanaf de laatste actie/reactie van de betrokken persoon.

Klantenbeheer

De bewaartijd bedraagt 10 jaar vanaf de laatste plaatsing van een bestelling

Klachtenbeheer

De bewaartijd bedraagt 10 jaar vanaf de laatste plaatsing van een bestelling

Termen die in dit Charter vaak worden gebruikt

Definities voorzien door de AVG

Definities voorzien door de AVG Verklaring van de termen in gewone taal

Persoonsgegeven (hierna “persoonsgegevens”)

Alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; wordt geacht een “identificeerbare natuurlijke persoon die kan worden geïdentificeerd, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, door te verwijzen naar een identificerend kenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identifier dan wel een of meerdere specifieke elementen die eigen zijn aan zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit

Alle soorten inlichtingen die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, dat wil zeggen een individu (U) die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks identificeerbaar is als persoon die verschilt van andere personen.
Bijvoorbeeld: een naam, een foto, een vingerafdruk, een e-mailadres, een telefoonnummer, een rijksregisternummer, een IP-adres, een stemopname, de gegevens over Uw surfgedrag naar een website, de gegevens betreffende een online-aankoop, enz.

Functionaris voor gegevens-bescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) wordt in de AVG niet bepaald.

De functionaris voor gegevensbescherming is binnen de onderneming bevoegd voor de naleving van de AVG en de van toepassing zijnde nationale wetten evenals voor ons beleid en praktijken betreffende het beheer van Uw persoonsgegevens. Hij is tevens belast met de samenwerking met de controlerende overheid. De DPO is Uw eerste en voornaamste contactpersoon voor alle vragen over Uw persoonsgegevens.

Verwerking

Elke handeling of alle handelingen die al dan niet worden uitgevoerd met behulp van processen die worden geautomatiseerd en worden toegepast op persoonsgegevens of alle persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, organiseren, structureren, bewaren, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, communiceren via overdracht, verspreiden of het op enigerlei andere manier ter beschikking stellen, linken, verbinden, beperken, wissen of vernietigen

Elk gebruik van persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte procedé (opslaan, organiseren, bewaren, wijzigen, linken met andere gegevens, overdragen, enz. van persoonsgegevens).

Bijvoorbeeld: het gebruik van Uw gegevens met het oog op het beheer van bestellingen, leveringen, het versturen van nieuwsbrieven enz..

Verwerkings-verantwoordelijke

De natuurlijke of rechtspersoon, de publieke overheid, de dienst of een ander organisme die/dat alleen of samen met anderen het doel en de verwerkingsmethoden bepaalt.

De persoon, de publieke overheid, het bedrijf of het organisme die/dat Uw gegevens beheert en die/dat beslist over elk gebruik daarvan. Die bepalen of zij al dan niet overgaan tot een verwerking en waarom Uw gegevens worden verwerkt en aan wie die worden overgedragen. Zij staan in hoofdzaak in voor de naleving van de bescherming van Uw gegevens

Onderaannemer

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsdienst, de dienst of een ander organisme die/dat persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkings-verantwoordelijke

Elke natuurlijke of rechtspersoon die verwerkingsopdrachten uitvoert op instructie en onder de verantwoordelijkheid van de verwerkings-verantwoordelijke


Klant

Een natuurlijke persoon (handelend als consument of professional) met wie Wij de Site bezoeken of met wie Wij ten minste al een contractuele relatie hebben onderhouden (meer bepaald via de aankoop van een product op onze website of via een ander communicatiemiddel