Algemene voorwaarden Van MOAISTONE
[VERSIE VAN20 JANUARI 20]

 

Voorwoord

Deze Algemene voorwaarden en de Privacycharter  vormen het volledige contractuele kader dat van toepassing is op elk gebruik van de Website van www.moaistone.com (de Website ) en op elke en op elke verkoopcontract tussen Moaistone en de Klanten (hierna , « de Klant » of « U » genoemd). 
Het is belangrijk dat U elk van de volgende voorwaarden leest, begrijpt en aanvaardt, want elk gebruik van de Website of elke transactie met Moaistone is onderworpen aan dit contractuele kader en meer bepaald aan deze Algemene voorwaarden. Als U niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, gelieve de Website te verlaten.
Dit voorwoord maakt integraal deel uit van de algemene verkoopvoorwaarden.

Contactgegevens vAn MOAISTONE

De Verkoper van de Producten, die ook de eigenaar is van de Website, is BVBA Laurent, hierna «de Aanbieder» genoemd, die de volgende contactgegevens heeft:

 • Adres: Route de Wallonie 138 – 7331 Baudour - België
 • Hoofdkantoor: 17, Résidence La Prairie – 7011 Ghlin - België
 • E-mailadres: info@moaistone.com
 • Telefoonnummer: +32 (0)65 60 00 18
 • Fax: +32 (0)65 60 00 58
 • Website: www.moaistone.com
 • KBO/BTW-nr: 0401.185.664 

Voorwerp van de Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen (in andere woorden, de Aanbieder en de Klant), in het kader van:

 • de verspreiding van de Website www.moaistone.com ;
 • de verkoop van Producten door de Aanbieder aan de Klant, in het bijzonder via de Website.

Het doel van de Website www.moaistone.com is het beschrijven van de Producten die door de Aanbieder worden geleverd terwijl de Klant, indien van toepassing, online kan bestellen. De Website is beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels. De contractuele documenten zijn ook beschikbaar in deze drie talen en alle communicatie tussen de Klant en de Aanbieder kan in deze drie talen verlopen.
Deze Algemene voorwaarden bevatten bovendien bepalingen betreffende de verkoopvoorwaarden van de Producten van Moaistone, aan zijn Klanten, via elk communicatiemiddel.
De Aanbieder raadt de Klant aan deze Algemene voorwaarden op zijn/haar computer op te slaan of af te drukken.

Algemene Verplichtingen van de Klant

Verbod op illegaal of ongeoorloofd gebruik

De Klant wordt geïnformeerd dat alle wetten en regels die van kracht en van toepassing zijn op het internet.
De Klant verklaart dat hij/ze de Website niet zal gebruiken voor doeleinden die onwettig of verboden zijn door de wetten die van toepassing zijn, de Algemene voorwaarden of de Privacycharter. 

Verplichtingen van de Klant

Door toegang tot de Website of door het bestellen van een Product bij de Aanbieder (ongeacht het gebruikte communicatiemiddel), garandeert en verklaart de Klant dat hij/ze:

 • is ten minste 18 jaar oud en heeft de rechtsbevoegdheid om deze contractuele relatie aan te gaan (en heeft, in het geval van een rechtspersoon, de bevoegdheid om deze te vertegenwoordigen en te binden);
 • handelt voor professionele doeleinden (met uitsluiting van elk bezoek aan de Website en elke bestelling van Producten als consument);
 • heeft deze Algemene voorwaarden en de Privacycharter gelezen en goedgekeurd;
 • is de eigenaar van de creditcard waarmee de betaling zal worden gedaan of dat hij/ze toestemming in gepaste vorm heeft gekregen van de eigenaar van de creditcard om deze te gebruiken in het kader van het contract dat met de Aanbieder is afgesloten.

Registratie en aanmaken van een gebruikersaccount

Om online te kopen, dient de Klant op onze Website een gebruikersaccount aan te maken.
Om een gebruikersaccount aan te maken, dient de Klant zich aan te melden. Het aanmaken van een account vereist de identificatie van de klant. De toegang tot de gebruikersaccount is gereserveerd voor de Klant na identificatie door middel van een inlognaam en een wachtwoord die de Klant vrij heeft gekozen.
De Klant is verantwoordelijk voor de informatie die op zijn/haar account worden geplaatst. De Klant kan op elk moment informatie toevoegen, wijzigen of verwijderen. De Klant erkent dat het wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Het gebruik van de inlognaam en het wachtwoord op het internet is op eigen risico van de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle nodige maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens te beschermen tegen eventuele inbreuken. In die zin kan de Aanbieder niet verantwoordelijk worden gesteld voor frauduleuze toegang tot zijn/haar account of voor wijzigingen die in deze account worden aangebracht.
Aan het einde van het identificatieproces of het aanmaken/gebruiken van een account, blijft de Aanbieder vrij om de toegang tot de Website en de diensten te weigeren indien hij/ze van oordeel is dat de Klant geen enkele wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn, deze Algemene voorwaarden en de Privacycharter.    
De Aanbieder kan op eigen initiatief een gebruikersaccount verwijderen. Deze verwijdering kan het gevolg zijn van inactiviteit gedurende een bepaalde periode, en/of een tijdelijke maatregel van de Aanbieder tegen een verdacht account, bijvoorbeeld wanneer de Aanbieder goede redenen heeft om aan te nemen dat de Klant zich niet aan deze Algemene voorwaarden houdt, en/of wanneer een verzoek wordt gedaan door een derde partij die beweert dat de rechten van de eerstgenoemde Partij worden geschonden. De Klant kan geen compensatie vragen voor een verwijdering, zelfs niet als deze foutief is.
De Klant waarborgt dat de informatie die hij/ze opgeeft juist, compleet en geactualiseerde zijn.
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de aanmaak en het daaropvolgende gebruik van de account is onderworpen aan de bepalingen van de Privacycharter.

Garantie eN Aansprakelijkheid van de Aanbieder

De inhoud van de Website en alle diensten die via de Website beschikbaar zijn, worden geleverd in 'de staat', 'zoals ze zijn' en zonder enige expliciete of impliciete garantie betreffende de voorwaarden voor het gebruik en/of de beschikbaarheid van deze diensten.

Toegankelijkheid van de Website

De Aanbieder probeert, voor zover mogelijk, de Website 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk te houden.
De Aanbieder behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele of een deel van de Website en/of de diensten die via de Website toegankelijk zijn, te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen, om het onderhoud ervan te verzekeren, de Website te upgraden of om enige andere reden, meer bepaald van technische aard, zonder dat deze manoeuvres enige verplichting of compensatie met zich meebrengen.

Kwaliteit van de informatie en inhoud - productbeschrijving

De Aanbieder is alleen gebonden aan een inspanningsverplichting; hij draagt geen enkele resultaatsverplichting van welke aard dan ook.
In het algemeen, de Aanbieder garandeert niet de volledigheid, de nauwkeurigheid, de legitimiteit, de betrouwbaarheid of de beschikbaarheid van de inhoud van de informatie op de Website. De Aanbieder zal alle beschikbare middelen aanwenden om de Klanten kwaliteitsvolle inhoud aan te bieden.
De Aanbieder doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die de Producten beschrijft zo accuraat en nauwkeurig mogelijk is. Gezien de sector van activiteit is het echter niet mogelijk om de juistheid van deze gegevens te garanderen, met name wat betreft de grootte van het product, het gewicht, de exacte afmetingen, enz.
De afbeeldingen op de Website zijn niet contractueel en hebben als enig doel de Website te illustreren. Het gekochte Product kan dus verschillend zijn van de afbeeldingen.
Aanbiedingen en prijzen zijn in euro's (en, tenzij anders vermeld, exclusief BTW) en zijn alleen geldig op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. Onafhankelijk van een specifiek bestelproces, kunnen ze op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alleen de prijs die op de Website wordt weergegeven is bindend tussen de partijen. Gezien de grote hoeveelheid van de gegevens die op de Website staan, kan echter niet worden uitgesloten dat, bij wijze van uitzondering, bepaalde gegevens onjuist zijn; in die zin kan de Klant, indien de aangegeven prijs duidelijk onjuist is, niet eisen dat de verkoop tegen die prijs wordt gesloten.

Veiligheid/toegankelijkheid

De Aanbieder treft alle redelijke inspanningen en streeft ernaar om de operationele veiligheid en integriteit van de Website en de diensten die via de Website worden geleverd te handhaven door het opstellen van beveiligingsmaatregelen die geschikt zijn voor de aard van de gegevens en de risico's van zijn activiteiten. Er zijn echter vele factoren, buiten de controle van de Aanbieder, die kunnen interfereren met de werking van de Website. De Aanbieder kan daarom de continue, ononderbroken of 100% beveiligde toegankelijkheid tot zijn diensten niet garanderen. De Aanbieder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een onderbreking van de toegankelijkheid van de Website en de eventueel daaruit voortvloeiende consequenties.
De Aanbieder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (direct of indirect) of voor elk tijdelijk of permanent incident aangaande de gegevens of de IT-apparatuur van de  Klant tijdens de toegang tot de Website of bij het bezoek aan zijn/haar account of in het algemeen tijdens de transmissie van eventuele bestanden en software die de Website bevat.

Updates

Ondanks het feit dat de Aanbieder zich inspant om de juistheid van de informatie en/of documenten op de Website te garanderen, wijst de Aanbieder alle verantwoordelijkheid af in geval van onjuistheid of het falen van bijgewerkte informatie en/of documenten op de Website.

Schade

Binnen de wettelijke grenzen, kan de Aanbieder door de Klant niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade in geval van overmacht of commercieel nadeel, klantenverlies, verlies van imago, commerciële problemen of enige andere indirecte schade voortvloeiend uit of verband met het verkoop van Producten, de toegang tot de Website of het gebruik van de diensten die via de Website worden geleverd. In ieder geval kan de mogelijke aansprakelijkheid van de Aanbieder voor schade die de Klant lijdt als gevolg van een inbreuk door de Aanbieder nooit hoger zijn dan de waarde van de Producten die de Klant heeft aangeschaft en waarvoor een dergelijke inbreuk wordt beweerd.

VERKOOPOVEREENKOMST

Online bestelling en bevestiging

Elke bestelling op deze website doorloopt diverse fasen: elke fase wordt afgerond door op een bevestigingspictogram te klikken. Het bestellen verloopt volgens een logisch en transparant proces dat de Klant gemakkelijk kan volgen dankzij een passende lay-out en grafische vormgeving.  Het bestelproces maakt het mogelijk om fouten te corrigeren, in het bijzonder door aan het einde van het bestelproces een samenvatting te verstrekken die de Klant wordt uitgenodigd om te valideren (of niet te valideren, terugkeren om eventuele wijzigingen aan te brengen). 
De Aanbieder is gebonden aan de bestelling wanneer hij de Klant een e-mail stuurt waarin hij bevestigt dat het contract is gesloten en dat de bestelling zal worden verwerkt. Deze bevestigingsmail bevat een samenvatting van de bestelling. 
Indien dit het geval is, kan de bestelling niet worden gevalideerd door de Aanbieder. Dit is in het bijzonder het geval wanneer een van de volgende hypothesen is vervuld:

 • als de bestelde Producten niet in voorraad zijn (ook als in principe alleen maar producten die op voorraad zijn, verkocht zijn op de Website);
 • indien de uitgever van de  gebruikte betaalkaart weigert de betaling te valideren of bij een vermoeden van fraude;
 • de Producten worden besteld in ongebruikelijke hoeveelheden of naar een adres waar de Aanbieder zich niet kan verbinden om te leveren.

Als de bestelling niet wordt gevalideerd, worden de bedragen, indien van toepassing, door de Aanbieder volledig aan de Klant terugbetaald.

Facturering en betalingsvoorwaarden

In principe moet elk Product dat online wordt gekocht ook op de Website worden betaald, op het moment van de bestelling, met behulp van een van de betaalmiddelen die door de Aanbieder worden geaccepteerd (betaling per creditcard, bijvoorbeeld). Bij uitzondering, kunnen de Partijen overeenkomen dat de betaling plaatsvindt na ontvangst van de factuur.
In elk geval zal elke bestelling aanleiding geven tot het uitschrijven van een factuur De Klant gaat ermee akkoord dat deze factuur, indien van toepassing, in elektronische vorm kan worden opgesteld.
Tenzij anders afgesproken, zijn alle facturen contant betaalbaar, netto, zonder korting, op hun datum.
De niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag maakt het saldo van rechtswege verschuldigd op alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn. De facturen brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest van 1,5% per maand vertraging op vanaf de vervaldag, in afwijking van artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek.
In toepassing van artikel 1229 van hetzelfde Wetboek en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, wordt, indien een factuur niet op de vervaldag wordt betaald, de compensatie in onderling overleg vastgesteld op 15% van het onbetaalde bedrag met een minimum van € 25,00 als onherleidbaar boetebeding, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek.  De Aanbieder behoudt zich ook het recht voor om, naast deze forfaitaire bedragen, een redelijke compensatie te eisen voor alle andere incassokosten die deze forfaitaire bedragen overschrijden en die worden gemaakt als gevolg van de vertraging in de betaling, met inbegrip van de procedurele compensatie in overeenstemming met de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
De kosten van de ingebrekestelling per aangetekende brief en de kosten van de rechtbank en de gerechtsdeurwaarder worden aan de klant aangerekend.
Elke betwisting in verband met een factuur moet schriftelijk worden ingediend binnen 15 dagen na ontvangst door de Klant. Na deze termijn wordt de factuur definitief door de Klant aanvaard en kan geen enkele betwisting meer in aanmerking worden genomen.
Elke andere betwisting dient per aangetekende brief te gebeuren binnen de 8 dagen na de datum van levering en/of installatie. De Aanbieder behoudt het eigendom van de verkochte Producten tot aan de daadwerkelijke betaling van de volledige prijs.  

Levering

De Klant kan de Aanbieder vragen om de levering van het bestelde Product te organiseren (op kosten van de Klant) of om de Producten rechtstreeks bij de Aanbieder af te halen.
Als de leveringsoptie wordt gekozen, verbindt de Aanbieder zich ertoe de bestelde Product te laten verzenden binnen de termijn die in de bevestigingsmail aangegeven is. De termijnen die op de Website worden vermeld, zijn enkel ter informatie bedoeld. Ze komen overeen met de gebruikelijke gemiddelde periode voor verwerking en levering. Tenzij de Partijen een bindende leveringsvertraging overeenkomen, erkennen en aanvaarden de Partijen dat er geen compensatie kan worden verkregen in geval van een te late levering.
Tenzij de partijen anders overeenkomen, het risico van verlies of beschadiging van de Producten wordt op de Klant overgedragen op het moment van het sluiten van het contract.

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom van de Aanbieder

De Aanbieder verleent de Klant alleen een gratis, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot de Website en op het gebruik van de diensten die via de Website beschikbaar zijn, op voorwaarde dat deze Algemene voorwaarden worden nageleefd.
De Website (beschouwd als een onafscheidelijk geheel) en de inhoud van de Website ( teksten, foto's, catalogi, pagina-indelingen, handelsmerken, logo's, illustraties, specifieke software, video's) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van de Aanbieder of van zijn licentiegevers. Indien van toepassing, zij zijn het voorwerp geweest van een toestemming voor publicatie, distributie of een gebruiksrecht verkregen van deze derden.
Het logo, de naam van producten, diensten of namen van bedrijven die op deze dienst worden vermeld, kunnen de handelsmerken, handelsnamen en bedrijfsnamen van hun respectievelijke eigenaars zijn. De Klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe deze intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
Behoudens de wettelijke uitzonderingen, is de Klant verboden, zonder dat deze lijst limitatief is: het wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, uitzenden, publiceren, in licentie geven, overdragen, verkopen, reproduceren of laten reproduceren van het geheel of een deel van de informatie, software, Product of dienst verkregen van de Website, op een tijdelijke of permanente basis, door middel van elk proces, bekend of onbekend, op elk middel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder. De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder.
Hyperlinks naar de Website zijn toegestaan op voorwaarde dat ze naar de homepage verwijzen en niet vergezeld gaan van denigrerende of lasterlijke opmerkingen over de Website of de diensten die via de Website toegankelijk zijn.

DIVERSE BEPALINGEN

Wijzigingen van de Algemene voorwaarden

De Aanbieder kan deze algemene voorwaarden en informatie op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, volgens wijzigingen op de Website, veranderingen van de wetgeving of voor andere legitieme redenen.
In het specifieke geval van een noodzakelijke aanpassing van de Website en de diensten die via de Website beschikbaar zijn om wijzigingen in de wetgeving te verwerken zal de Aanbieder zijn uiterste best doen om deze aanpassingen zo snel mogelijk uit te voeren. Tijdens deze periode erkent de Klant dat de Aanbieder niet aansprakelijk kan worden gesteld voor tijdelijke tekortkomingen in de conformiteit.
De nieuwe Algemene voorwaarden zijn online gepubliceerd met de datum van de update en zijn onmiddellijk van toepassing op alle Klanten.
De Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van het sluiten van het contract zijn bindend voor de Partijen, tenzij anders is overeengekomen. De versie van de Algemene voorwaarden die afdwingbare zijn tussen de Partijen is permanent beschikbaar op de Website. 
De Klant verbindt zich ertoe om zich op de hoogte te houden van dergelijke wijzigingen door regelmatig de pagina van de Website met de Algemene voorwaarden te raadplegen.

Bewijsverdrag

Partijen komen overeen dat zij kunnen overgaan tot de uitwisseling van informatie die nodig zijn voor de uitvoering van deze Algemene voorwaarden met behulp van elektronische middelen. Alle elektronische communicatie tussen de Partijen wordt geacht dezelfde bewijskracht te hebben als communicatie op papier.

Ongeldigheid van een clausule van deze Algemene voorwaarden

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden of de Privacycharter ongeldig om enige reden wordt verklaard, de contract sluitende Partijen vereen dat de andere bepalingen volledig van toepassing blijven. Deze nietig, onwettig of niet-afdwingbaar clausule zal met terugwerkende kracht worden vervangen door een geldige en afdwingbare clausule waarvan de inhoud zo veel mogelijk overeenkomt met die van de oorspronkelijke clausule, in economische of functionele zin.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Deze Algemene voorwaarden zijn geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.
Alle geschillen betreffende het gebruik van deze Dienst alsook betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van deze Algemene voorwaarden zullen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Bergen, voor alle soorten procedures.